Po~etna stranaVesti iz selaGde se nalazimoPrinc tomislavIstorija selaFudbalski klubPoqoprivredaIzve{taji M.Z.Firme u seluNove fotografijeStare fotografije

 

ZVANI^NA PREZENTACIJA MESNE ZAJEDNICE

T O M I S L A V C I

Томиславци топографски леже на лесној заравни поред Широке долине, десне притоке Криваје. Од општинског центра Томиславци су удаљени 8 km, а од Новог Сада 77 km.

Са општинским центром има добре аутобуске везе током целог дана. Земљаним путем од Горње Рогатице је удаљен 7 km, а од Бајше 6 km. Пољским путевима такође има везу са Бачким Соколцем, Карађорђевом и Зобнатицом. Природно - географски положај Томиславаца је повољан.

Надморске висине лесне заравни од северозапада према југоистоку постепено опадају. У северозападном делу атара висине се крећу између 109 и 112 m , док се терен према југоистоку снижава на 106-107 m. На вишем делу заравни преовлађују лесне предалиоце кружног облика са пречником 100-200 m. У нижем делу уочљиве су дугачке, плитке депресије јако издуженог облика оријентисане према југозападу. Значи да у овом делу атара преовлађује ареално отицање, док на вишем терену доминира упијање и понирање атмосферске воде. Услед повољних услова на заравни се формирао плодни карбонатни чернозем и ливадска црница. Неоспорно је да у формирању ових облика од значаја и карактер вододржљивог слоја испод леса, као и правци отицања вода фреатске издани.

У средишњем делу атара у зараван је усечена Широка (Летња) долина, којом протиче водоток звани Бара или Канал, усмерен у правцу нагиба терена. Карактеристично је да атар није подељен на дужи. До обрадивих површина се долази пољским путевима који воде за Бајшу, Рогатицу, Четворомеђу, за Економију и Војнић мајур и до групе салаша Меглакхац. Атар Томиславци има трапезаст облик, а његова површина износи 9,2 kmē.

 

Где се налазимо

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
insuring car  

 

 Пријатељи презентације